รัฐศาสตร์ NRRU สานพลังคน Gen Z เพื่อพัฒนาโคราช

รัฐศาสตร์ NRRU สานพลังคน Gen Z เพื่อพัฒนาโคราช

สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม…