ปรัชญา

 “ศูนย์กลางการสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์องค์กร”

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พันธกิจ

  1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. สร้างสรรค์สื่อรูปแบบต่างๆอย่างครบวงจร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประวัติหน่วยงาน

        ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ประกาศใช้ในราชกิจจนุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่  101 ข้อ  9 ตอนที่ 144  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2527 ขึ้นตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ยกเลิกในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และกำหนดให้วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีสำนักงานอธิการ คณะวิชา และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพื่อส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการอาจจะแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก  โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา รูปแบบการบริหารในสำนักงานอธิการ ตามพระราชบัญญัติใหม่นี้จึงมีแผนจะเปลี่ยนแปลงไปจากพระราชบัญญัติฉบับเดิม เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาโดยสมบูรณ์ โดยแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการออกเป็น 11 ฝ่าย ดังนี้ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

             สำนักงานอธิการเดิมเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โดยมีการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีสำนักงานอธิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเมื่อวิทยาลัยครูได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2538 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา จึงกำหนดให้สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนกระบวนการบริหารและการบริการให้หน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน

             ในปี พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และในปี พ.ศ.2548 ได้มีกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกำหนดให้สำนักงานอธิการบดีมีสถานะเป็นสำนัก และได้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 4 กอง ได้แก่ กองกลาง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และจัดตั้งหน่วยงานตามประกาศอีก 4 กอง โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย กองคลัง กองกิจการพิเศษ กองประกันคุณภาพการศึกษา และกองวิเทศสัมพันธ์ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

                 ปี พ.ศ.2550 ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3/2550 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการเป็นงานหรือเทียบเท่า ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2550 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จึงเปลี่ยนเป็น งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

                     งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวและการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่รับทราบและมีส่วนร่วม งานประชาสัมพันธ์มีนโยบายในการเน้นให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์และจัดงบประมาณสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีหลายรูปช่องทาง อาทิ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว จุลสาร วารสาร หนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต โดยสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9110 ,9111 และ 9113

 

โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์