แบบฟอร์มส่งข่าว

ข้อมูลผู้ส่งข่าว


รายละเอียด

มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์ข่าวสาร / กิจกรรมภายในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ต่อประชาคมภายใน และภายนอกหน่วยงานทางสื่อประชาสัมพันธ์ตามรายการต่อไปนี้ ต่อไปนี้ (ทั้งนี้ ขอความกรุณาแนบสำเนาโครงการมาด้วย)

วันและเวลาจัดงานข่าว

แนบไฟล์