ตรวจสอบสถานะ ขอรับบริการ

Generated by wpDataTables

ขอใช้บริการด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

1.ข้อมูลผู้ขอรับบริการ


2.ข้อมูลกิจกรรม / โครงการ


3.ช่องทางการประชาสัมพันธ์

ก่อนจัดกิจกรรม / โครงการ


หลังจัดกิจกรรม / โครงการ

4.แนบไฟล์ (ถ้ามี)

ขอใช้บริการด้านการบันทึกภาพ (เฉพาะพิธีเปิด)

1.ข้อมูลผู้ขอรับบริการ


2.ข้อมูลกิจกรรม / โครงการ


3.ช่องทางรับไฟล์ภาพ


4.แนบไฟล์ คำสั่ง บันทึกข้อความ (ถ้ามี)

ขอใช้บริการพิธีกร

1.ข้อมูลผู้ขอรับบริการ


2.ข้อมูลกิจกรรม / โครงการ


3.พิธีกร

หมายเหตุ : หากพิธีกรที่ท่านเลือกติดภารกิจ งานประชาสัมพันธ์จะมอบหมายให้พิธีกรท่านอื่นตามความเหมาะสม

4.แนบไฟล์

สมัครเรียน
X